Algemene Voorwaarden

Pete ElektroTechniek Logo

Algemene voorwaarden Pete ElektroTechniek

Deze algemene levering en betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten ten behoeve van verhuur, verkoop, installatie, reparatie en onderhoud in opdracht van zakelijke partijen.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Pete Elektrotechniek gevestigd aan de Goudenregenstraat 170, 2565GC Den Haag,
 2. KvK-nummer: 80289436
 3. opdrachtgever: de wederpartij van Pete ElektroTechniek
 4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Pete ElektroTechniek en de opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Pete ElektroTechniek en de opdrachtgever waarop Pete ElektroTechniek deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pete ElektroTechniek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Pete ElektroTechniek en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen

Artikel 3: Offertes

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Pete ElektroTechniek opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Pete ElektroTechniek zijn offertes baseert.
 2. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van Pete ElektroTechniek binden Pete ElektroTechniek niet.
 4. De van de offerte deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d., zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Pete ElektroTechniek. Zij mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Pete ElektroTechniek worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 4: Opdrachten en overeenkomsten en uitvoering.

 1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Pete ElektroTechniek, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materieel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
 2. Alle met Pete ElektroTechniek gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Pete ElektroTechniek, dan wel doordat Pete ElektroTechniek met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Pete ElektroTechniek eerst, nadat en voor zover deze door Pete ElektroTechniek zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Pete ElektroTechniek gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/ aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen nemen, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/ of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/ aanvulling op het moment dat Pete ElektroTechniek met de werkzaamheden waarop de wijziging/ aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/ zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Pete ElektroTechniek overeenkomsten sluiten.
 3. Pete ElektroTechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Pete ElektroTechniek heeft naar eigen goeddunken het recht (bepaalde) werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Pete ElektroTechniek voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Pete ElektroTechniek, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Pete ElektroTechniek zal de opdrachtgever , voor zover onderling overeengekomen, op de hoogte houden van de uitvoering van de opdracht en hem desgevraagd alle relevante inlichtingen verstrekken.
 7. Pete ElektroTechniek is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Pete ElektroTechniek is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Pete ElektroTechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pete ElektroTechniek ter beschikking worden gesteld.
 2. De opdrachtgever is gehouden de plaats c.q. de ruimtes waarin Pete ElektroTechniek haar werkzaamheden dient/ heeft te verrichten schoon en werkbaar aan te leveren, zulks naar inzicht van Pete ElektroTechniek.
 3. Het staat Pete ElektroTechniek vrij om bij constatering, dat opdrachtgever niet aan voornoemde omstandigheid als bedoeld in 2. voldaan heeft, zijn werkzaamheden op te schorten met het recht op verhaal van schade i.v.m. niet productieve uren, dan wel die werkzaamheden van het schoon- en werkbaar maken ter hand te nemen. De kosten daarvan kan en mag Pete ElektroTechniek aan opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/ of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door – of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door – of namens hem verstrekte materialen.
 5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Pete ElektroTechniek tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen.
 6. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/ of het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/ of (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.
 7. De opdrachtgever is gehouden Pete ElektroTechniek onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 8. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Pete ElektroTechniek onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever stelt Pete ElektroTechniek in staat de werkzaamheden op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.
 9. De opdrachtgever staat Pete ElektroTechniek toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 10. De opdrachtgever dient Pete ElektroTechniek op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de opdrachtgever niet op de afgesproken plek en tijd aanwezig is, waardoor Pete ElektroTechniek de werkzaamheden niet kan verrichten, is de opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Pete ElektroTechniek verschuldigd.
 11. Pete ElektroTechniek gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
 12. De opdrachtgever is verplicht het door Pete ElektroTechniek geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies.
 13. De opdrachtgever vrijwaart Pete ElektroTechniek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 14. De opdrachtgever is verplicht Pete ElektroTechniek ten alle tijde toegang te verlenen tot de materialen die bij opdrachtgever in gebruik zijn.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst / Meer- en minderwerk.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pete ElektroTechniek zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever kan als gevolg daarvan dan geen beroep doen op de eerder afgesproken (indicatieve) levertijd(en).
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pete ElektroTechniek de opdrachtgever hierover indien mogelijk van tevoren inlichten.
 4. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat aanspraken van Pete ElektroTechniek onverlet.

Artikel 7: Oplevering

 1. De door Pete ElektroTechniek opgegeven oplevertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
 2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Pete ElektroTechniek ligt en niet aan haar doen en/ of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • Hetzij wanneer Pete ElektroTechniek aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk is voltooid, beproeft en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard.
 • Hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat Pete ElektroTechniek schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk is voltooid, beproeft en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
 • Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 1. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
 2. Oplevering ontslaat Pete ElektroTechniek van alle aansprakelijkheid voor gebreken en reclames die de opdrachtgever op dat tijdstip had moeten kunnen en/ of behoren ontdekken.
 3. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Pete ElektroTechniek naar de opdrachtgever.

Artikel 8: Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of elektronisch een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de tarieven van Pete ElektroTechniek. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Pete ElektroTechniek, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
 3. Pete ElektroTechniek is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Pete ElektroTechniek kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en oplevering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen. Onder extreme omstandigheden stuurt Pete ElektroTechniek hier een disclaimer over aan de opdrachtgever.
 4. Pete ElektroTechniek is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Pete ElektroTechniek, dat in redelijkheid niet van Pete ElektroTechniek mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 5. De opdrachtgever is in geval van een prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet of extreme maatschappelijke omstandigheden.
 6. Pete ElektroTechniek zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. Pete ElektroTechniek zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9: Materialen

 1. Pete ElektroTechniek zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
 2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de opdrachtgever geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
 3. Materialen die niet door Pete Elektrotechniek zijn gekocht vallen niet onder de garantie.

Artikel 10: Klachten en verjaring

 1. Klachten over geleverde producten en/ of uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen, na de (op)levering aan Pete ElektroTechniek kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde producten zichtbare fouten, onvolkomenheden en/ of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Pete ElektroTechniek zich die zaken naar haar keuze kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 3. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Pete ElektroTechniek de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 4. Klachten worden niet in behandeling genomen over gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig gebruik;
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Wijzigingen of reparaties door de opdrachtgever of door derden;
 • Brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
 • Schade veroorzaakt door derden;
 • Enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over een geleverd product dan wel over de verrichte werkzaamheden. Voor de opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 11: Annulering ontbinding en opschorting.

 1. Pete ElektroTechniek heeft het recht, indien de opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Pete ElektroTechniek uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ ontbinden. Een en ander zonder door opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Pete ElektroTechniek toekomende rechten. Pete ElektroTechniek heeft dit recht ook, indien er bij opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de Wsnp, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een dreiging van deze omstandigheden, Dit naar de maatstaven van Pete ElektroTechniek, Alle vorderingen van Pete ElektroTechniek op opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
 2. Indien opdrachtgever de door hem met Pete ElektroTechniek gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/ annuleren, dan is Pete ElektroTechniek eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is opdrachtgever, zulks naar keuze van Pete ElektroTechniek, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde. Dit onverminderd het recht op verhaal van (verdere) directe en indirecte schade door Pete ElektroTechniek.

Artikel 12: Betaling.

 1. Betalingen door opdrachtgever geschieden per overschrijving, tenzij dit anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Bij transacties op rekening is de betalingstermijn in alle gevallen gesteld op binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim.
 3. Van af het moment dat opdrachtgever in verzuim is, heeft Pete ElektroTechniek het recht om vanaf de 31ste dag na factuurdatum de wettelijk achterstallige rente in rekening te brengen met een minimum van 1% per maand of over een gedeelte van de maand, gelijk de opdrachtgever deze aan Pete ElektroTechniek verschuldigd is. Voornoemd rente beding is onverminderd alle overige kosten die BDL – moet maken- maakt en die opdrachtgever als dan aan Pete ElektroTechniek verschuldigd is, vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, waaronder begrepen de gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld 15% van de vordering in hoofdsom vermeerderd met de gevorderde rente. Dit met een minimum van Euro 150,- . Het staat Pete ElektroTechniek ook vrij te opteren voor de tarieven als genoemd in het Rapport Commissie Voorwerk II.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
  opdrachtgever zijn de vorderingen van Pete ElektroTechniek op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Als de opdrachtgever door niet tijdig de betaling te voldoen in verzuim is dan is Pete ElektroTechniek bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

 1. Pete ElektroTechniek kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/ of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 3. Pete ElektroTechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pete ElektroTechniek is
  uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pete ElektroTechniek kenbaar behoorde te zijn.
 4. Pete ElektroTechniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/ of bouwwerken van de opdrachtgever waaraan dan wel waarop Pete ElektroTechniek werkzaamheden verricht of een installatie monteert.
 5. Pete ElektroTechniek is niet aansprakelijk voor eventuele schade door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het geleverde.
 6. In geen geval is Pete ElektroTechniek aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het door Pete ElektroTechniek geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 7. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Pete ElektroTechniek geleverde, sluit Pete ElektroTechniek iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg) schade.
 8. Pete ElektroTechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Pete ElektroTechniek in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies van en/ of schade aan zaken, materialen, gereedschappen, machines e.d. die Pete ElektroTechniek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft opgeslagen.
 10. Pete ElektroTechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade ontstaan door hak, breek, frees, boor en slijpwerk, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 11. Indien Pete ElektroTechniek aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pete ElektroTechniek beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Pete ElektroTechniek gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Pete ElektroTechniek beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. Pete ElektroTechniek is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook voortvloeiende uit de door haar verrichte werkzaamheden als bedoeld bij art 5.3 .
 13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pete ElektroTechniek of haar ondergeschikten.

Artikel 14: Overmacht.

 1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Pete ElektroTechniek liggen, dan wel niet aan haar doen en/ of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Pete ElektroTechniek door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Pete ElektroTechniek of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Pete ElektroTechniek of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Pete ElektroTechniek niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/ of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel Pete ElektroTechniek als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 3. Voor zover Pete ElektroTechniek ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pete ElektroTechniek gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud.

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Pete ElektroTechniek, totdat alle vorderingen die Pete ElektroTechniek op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
 3. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Pete ElektroTechniek te bewaren.
 4. Pete ElektroTechniek is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Pete ElektroTechniek te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/ of gebouwen ter inspectie van de producten en/ of ter uitoefening van de rechten van Pete ElektroTechniek.

Artikel 16: Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 17: Intellectuele eigendom.

 1. Pete ElektroTechniek behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar gemaakte en ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pete ElektroTechniek de ter beschikking gestelde concepten, documenten, afbeeldingen, tekeningen en programmatuur geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Artikel 18: Detacheringsdiensten

Deze bepalingen zijn van toepassing indien leverancier een of meer medewerkers aan klant ter beschikking stelt teneinde onder toezicht van klant werkzaam te zijn.

 1. Pete ElektroTechniek zal de in de overeenkomst genoemde medewerker aan klant ter beschikking stellen om onder toezicht van klant werkzaamheden te verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker twintig uur per week tijdens de voor leverancier gebruikelijke werkdagen aan klant ter beschikking worden gesteld.
 2. Klant kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien leverancier daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
 3. Het is klant slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder toezicht van die derde werkzaam te zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. Leverancier zal zich er voor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.
 5. Klant is gerechtigd om vervanging van de terbeschikking gestelde medewerker te verzoeken:
 • indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en klant dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan leverancier kenbaar maakt, dan wel;
 • ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van klant op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van klant wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.
 1. Indien partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, heeft de overeenkomst een looptijd voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der partijen een opzegtermijn van één kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij klant gebruikelijke tijden en duur. Klant staat er voor in dat de werken rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante weten regelgeving.
 3. Klant zal leverancier informeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie.
 4. Klant is jegens leverancier en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de relevante weten regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden.
 5. Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van klant per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij leverancier gebruikelijke werkdagen, is klant voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij leverancier gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de geldende overwerktarieven.
 6. Kosten en reistijd zullen aan klant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij leverancier gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.
 7. Leverancier zal zorg dragen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de overeenkomst met klant te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Leverancier vrijwaart klant voor alle vorderingen van de Belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met klant verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat de klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegen deze vorderingen te verweren.
 8. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van klant tot stand zijn gekomen.

Artikel 19: Slotbepaling en toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Pete ElektroTechniek te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Haag dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Pete ElektroTechniek.
 4. Indien enig artikel of sub artikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

Pete ElektroTechniek 2022©